Избор на изпълнител за доставка на оборудване

Избор на изпълнител за доставка на оборудване

Сдружение МС ОБЩЕСТВО БЪЛГАРИЯ изпълнява проект „Доставка на уреди за оборудване на зала за физиотерапия в „Център за психосоциална и физикална рехабилитация“- Благоевград“, който се финансира от Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика. Основна цел на проекта е повишаване качеството на предоставяната социална услуга „Център за психосоциална и физикална рехабилитация на лица с множествена склероза“ чрез включване на допълнителни физиотерапевтични процедури към индивидуалните рехабилитационни програми на лица с трайни увреждания в следствие на мултипленна склероза (МС) и миастения гравис (МГ). За да се създадат условия за повишаване качеството на живот на целевата група чрез предоставяне на рехабилитационни услуги в съответствие с индивидуалните потребности и ресурси за постигане на независимост, интеграция и реализация, е необходимо повишаване на функционалните възможности на Центъра чрез обособяване на зала за физикална рехабилитация в сградата.

Във връзка с изпълнението на проекта и в качеството си на Бенефициент сдружението кани заинтерисовани лица за участие в процедура за избор на изпълнител чрез събиране на оферти с обява за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване за осигуряване на физиотерапевтични процедури, които ще се предлагат в „Център за психосоциална и физикална рехабилитация“- Благоевград.

Прогнозна стойност на поръчката: 30 000 (тридесет хиляди) лева с ДДС .
Изисквания, условия за участие и образци на документи можете да изтеглите от тук:

  1. Покана
  2. Оферта
  3. Изисквания
  4. Проект на договор
  5. Декларация

Краен срок за подаване на оферти за участие в избора на изпълнител -17:00ч на 30.07.2018г.