Покана за Редовно годишно Общо отчетно събрание

Покана за Редовно годишно Общо отчетно събрание

ПОКАНА

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

На 02 март 2024 г. на заседание на Управителния съвет на Сдружение „МС СВЯТ” бе взето решение да бъде проведено извънредно общо събрание на Сдружение „МС СВЯТ”,  което ще бъде проведено на 17 март в 10.00 часа, в гр. Благоевград, п.к. 2700, ж.к. „Струмско”, ул. „Струма” № 17, вх. Б, ет. 8, ап. 15 при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

  1. Отчет на УС за дейността на Сдружението за 2023 г.
  2. Приемане на годишния финансов отчет на Сдружението за 2023 г.
  3. Промяна на устава на Сдружението.
  4. Избор на нов Председател на управителния съвет.
  5. Избор на нови членове на Управителния съвет.
  6. Промяна седалище и адрес на управление на Сдружението.
  7. Разни

 

Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум, общото събрание се отлага с един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.“

 

 

Дата: 02 март 2024 г.                          С УВАЖЕНИЕ: ……………………………………………..

гр. Благоевград                           (Биляна Благоева Петкова – Председател на УС)