Оценка на индивидуалните потребности

Екипът от специалисти определя нуждите от специализирана подкрепа, както и кой вид услуги да ползва потребителя – в Центъра или в домашна среда. Оценката се извършва на база степен на увреждане и потребност от рехабилитация, социален статус и психологична оценка. Попълва се формуляр, включващ следните области:

  • Степен на увреждане въз основа на проведена неврологична оценка по скалата на Скуртски – мускулна сила, мускулен тонус, координация, сетивност, походка, сухожилни надкосни рефлекси и / или патологични такива; патологични рефлекси по Бабински и др.
  • Социалнопсихологическа оценка – тя включва анализ на различни фактори, като това дали лицето има близки, които да го подпомагат при справяне с ежедневните битови нужди, както и други, свързани с условия на живот, поддържане на здравето, професионална реализация и др.

След изготвяне на оценката на индивидуалните потребности специалистите разработват индивидуален план, който включва описание на препоръчаните занимания и дейности, съобразени в максимална степен с начина на живот, като и ясно формулирани цели. На база индивидуалните планове на потребителите се изготвят месечните графици за ползване на услугите в Центъра или в домашна среда.

Социално консултиране

Услугата се извършва в Центъра. Социалният работник предоставя на потребителите информация за права по Закона за социалното подпомагане и Закона за интеграция на хора с увреждания, необходими документи и място на подаване, ред и необходими документи за явяване на ТЕЛК, къде се подават, срокове, обжалване на решения и друга информация в зависимост от нуждите на потребителя. Социалното консултиране се извършва и чрез интернет страницата на Центъра (форма за контакти), чрез социалните мрежи Facebook и Skype.

Психологическа подкрепа

Тази услуга има за цел да подпомогне и мотивира хората с МС в максимална степен да развият собствените си ресурси за справяне, да изградят умения и увереност за справяне с обичайни житейски ситуации, умения за грижа и отговорност за себе си. Стимулира се развитие на капацитет за самостоятелно справяне с проблеми и с оглед максимално участие в обществения живот и лична реализация. Акцентира се върху силните страни, които хората притежават и се доразвиват, за да се компенсират дефицити в социалните взаимоотношения, грижи от битово естество, разрешаване на проблеми, взимане на решения, мотивация за независим живот и др. Психологическата подкрепа цели търсене на решение за психологически проблеми, свързани с увреждането/заболяването – чувство за малоценност, различие и вина, висока тревожност, срам, зависимост от другите, свръхпротектиране. Услугата допринася за постигане на целта – индивидуална подкрепа на хората с МС, съобразена с желания, ресурси и възможности за пълноценен живот в общността. Услугата се предоставя от психолог, които работи по график, както в Центъра, така в домашна среда, в зависимост от индивидуалната ситуация и особености на потребителя.

Кинезитерапия

Кинезитерапията решава лечебни, профилактични, възстановителни и рехабилитационни задачи посредством богатата гама от методи, с които разполага и с които коренно се различава от останалите начини на лечение. Физикалната рехабилитацията се явява важен компонент в поддържането на качеството на живот и двигателната активност на хората с МС, с което се подобрява и прогнозата на болестта. Кинезитерапията е активен метод на лечение, въвличащ пациента в процеса, което води до неговото мобилизиране, влияе на психиката му и повишава ефекта от терапията. Освен, че е комплексно действащ метод, кинезитерапията повлиява цялостната личност и има подчертан възстановителен ефект. Рехабилитационните услугите за хората с МС и МГ включват комплекс от следните дейности – масажи на долни крайници за релаксиране на мускулатурата, мускулно инхибиращи техники, упражнения за подгряване на мускулатурата, за координация и подобряване на походката с помощно средство, активни и пасивни упражнения (проприоцептивно нервно мускулно упражнение). Услугата се изпълнява от двама кинезитерапевти, които разработват индивидуален рехабилитационен план за всеки потребител, според оценката на неговите нужди и се предоставя както в Центъра, така и в домовете на потребителите с ограничен достъп.

Групи за самопомощ

В центъра се организират групови сесии за подпомагане на семействата на хората с увреждания от МС. По време на груповите сесии близките, оказващи грижи и подкрепа, имат пространство да споделят трудности в обгрижването, страхове и преживявания, с оглед вентилиране на емоциите и превенция на стреса. Дискутират се добри практики, обменя се опит и информация за специалисти, новости в лечението и рехабилитацията и др. Груповите сесии за близки, оказващи грижи на хора с МС, се провеждат по график в Центъра и се водят от психолог.

Мобилни услуги по домовете

Услугите се предлага на лица, които трудно се придвижват до Центъра. В домашни условия се провеждат психологически консултации, рехабилитационни дейности и масажи. За хора със затруднено финансово състояние се предлагат комплект уреди за провеждане на рехабилитационни програми у дома. Предоставя се информация за новости в лечението, специалисти и лекарствени терапии, оказва се помощ при изготвяне на документи (заявления, декларации и др.) за подаване в институции, извършват се справки в регистри, деловодни и информационни системи.

Обучителни семинари

В центъра се провеждат обучителни семинарии и подкрепа на близки, оказващи грижа за хора с МС. Целта е да се подкрепят близките на страдащите от МС в оказването на адекватна грижа и помощ при ежедневната рехабилитация в домашни условия, както и подпомагане на членовете на семейството и/или близките, полагащи грижи, за съхраняване на собствения им психичен комфорт, чрез вентилиране на негативните емоции с оглед превенция на стресa, както и чрез споделяне на опит и добри практики в обгрижването на хора с увреждания. Обучителните семинари са еднодневни и включват теоретични и практически модули, свързани с представяне на ефективни методи, средства и упражнения за оказване на психосоциална рехабилитация и подкрепа на хората с МС и МГ. Предоставя се пакет с информационни материали и кратко ръководство /наръчник с инструкции/, които близките на потребителите да използват при ежедневните си дейности при оказване на помощ в домашни условия. В процеса на обучение се представят групи рехабилитационни упражнения с уреди. За семейства, които нямат финансова възможност да закупят уреди, се предоставя за ползване комплект от най-необходимите уреди (в зависимост от индивидуалното състояние), включващ ластик, гиричка, надуваема малка топка за ръцете, малка топка с бодлички за ръцете, уред за раздвижване на глезена, уред за раздвижване на бедрена и колянна става. Практическата част на обучението включва указания за изпълнение на упражнения, както и представяне на видео уроци от YouTube каналa на Центъра и разяснения при самостоятелни занимания в домашни условия. Обучителите семинари се провеждат от експерт на фондацията и по график, публикуван в секция НОВИНИ.