В Центъра  предоставяме  интегрирани, достъпни и качествени социални услуги за лица с трайни увреждания в следствие на мултипленна склероза (МС) и миастения гравис (МГ) и техните близки, оказващи  им грижи. Искаме да повишим  качеството на живот на хората чрез предоставяне на ефективни и ефикасни социални, психологически и рехабилитационни услуги в съответствие с индивидуалните им потребности и ресурси за постигане на независимост, интеграция и реализация. Подкрепяме  близките на страдащите от МС в оказването на адекватна грижа и помощ при ежедневната рехабилитация в домашни условия и ги подпомагаме да съхранят  собствения си  психичен комфорт  чрез включване  в обучителни семинари и групи за споделяне. Нашата цел е да създем   условия за мултиплициране на модела  за социална, психологическа и физикална рехабилитация на лица с трайни увреждания в следствие на МС чрез разработване на методика/стандарт за представяне на интегрирани услуги. Искаме да популяризираме  предлаганите  услуги в Центъра с оглед превенция на ранното трайно инвалидизиране в следствие на заболяването МС. Предлагаме широк набор от медицински и социални услуги за хора, нуждаещи се от помощ при основни ежедневни дейности поради физически увреждания от МС и МГ, включително   и услуги  в общността и семейна среда  чрез разширяване на кръга на услуги по домовете.

В Центъра  ще ви  изготвим индивидуална оценка на потребностите  от физикална и психологическа рехабилитация. За забавяне прогреса на болестта и степента на увреждане  е необходима правилна физикална рехабилитация по програма, разработена от специалист и изпълнявана с професионалното участие на кинезитерапевт.

Ще ви  консултираме за социални и здравни права, а като допълнителни услуги ще  ви дадем  пълна информация относно кандидатстването за терапия с лекарствена форма,  за специализираните клиники, в които има комисии,  за кандидатсване пред ТЕЛК-необходими документи и правила, за кандидатстване  в НОИ за инвалидна пенсия-срокове и регламент, консултации за документи, подавани в Общината, какви са новостите в лечението с лекарствените форми.

Центърът  е създаден по проект „Център за психосоциална и физикална рехабилитация на лица с множествена склероза“ – иновативни интегрирани услуги, съобразно индивидуалните потребности на целевата група“, финансиран  със средства от Фонд  „Социална закрила“  към Министерството на труда и социалната политика и  собствени средства.  Благодарни сме на Община Благоевград,  която ни предостави помещения в сградата-общинска собственост.