ПОКАНА

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

На 26. 03. 2021. г.  по искане на една трета от членовете  на Сдружение „МС СВЯТ“, бе взето решение за провеждане на Редовно годишно Общо отчетно събрание на Сдружението, което ще бъде проведено на 26.04.2021г. от 17.00 ч. , срещата ще бъде в „Центъра за психосоциална рехабилитация“ намиращ се в гр.Благоевград,ул.Хр.Смирненски №5

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Отчет на УС за дейността на Сдружението за изминалия период.
  2. Отчет на УС за финансовото състояние на Сдружението за изминалия период.
  3. Избор на нови членове на управителния съвет
  4. .Разни

Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с 1 час по-късно на същото място и при същия дневен ред  и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

 

гр. Благоевград

Дата: 26.03.2020г.                                С УВАЖЕНИЕ: Благой Петков, член на УС