Процедура за избор на изпълнител по проект „Предоставяне на иновативни социални услуги за активно включване-помощ в дома“.

Процедура за избор на изпълнител по проект „Предоставяне на иновативни социални услуги за активно включване-помощ в дома“.

Сдружение „МС СВЯТ” обявява процедура за избор на изпълнител   чрез събиране на оферти   за изпълнение на проект „Доставка на обзавеждане/оборудване за нуждите на проект „Предоставяне на иновативни социални услуги за активно включване-помощ в дома“. Прогнозната стойност на поръчката е 35 940 (тридесет и пет хиляди деветстотин и четиридесет  хиляди) лева с  ДДС. За   изпълнение на рехабилитационните дейности по проекта, е необходимо закупуване на следната апаратура за физикална рехабилитация:

1. ARTROMOT ACTIVE K Comfort – апарат за пасивна рехабилитация с активна обратна връзка-1 брой

2. GAME READY-комбинирана система за компресотерапия-1 брой

Офертата трябва да бъде изготвена/попълнена по указанията и приложения образец и да съдържа техническа и ценова оферта, срок на валидност и метод на плащане.

Изборът на изпълнител ще бъде извършен по критерий  най-ниска предложена цена.

Място и срок за подаване на офертите за участие:

  •   В  Центъра за  психосоциална и физикална рехабилитация“- Благоевград, ул. „Хр. Смирненски“ № 5, ет.1 всеки работен ден от 10:00 ч. до 17:00 ч., краен срок за получаване – 17:00 часа на 30.06.2021 г.
  • На електронна поща  office@msobg.info, краен срок за получаване – до 17:00 часа на 30.06.2021 г

Указания за  изготвяне на оферта  с  описание на технически характеристики